BENEFICII

 • Elaborarea documentației aferente Sistemului de Control Managerial Intern conform OSGG 600/2018;

 • Generarea Procedurilor de Sistem și Procedurilor Operaționale conform celor 16 standarde descrise în legislație;

 • Identificarea principalelor riscuri și a măsurilor necesare pentru ca impactul acestora să fie minimizat;

 • Identificarea situațiilor potenţial generatoare de întreruperi ale activității curente şi stabilirea unui plan pentru asigurarea continuității în activitate;

 • Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor;

 • Rapoartele semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control intern;

 • Identificarea funcţiilor sensibile şi a măsurilor necesare în vederea minimizării riscurilor aferente acestora;

 • Creșterea calității învațământului în fiecare unitate școlară prin elaborarea a peste 60 de proceduri specifice de evaluare și asigurare a calității;

 • Diminuarea gradului de absenteism și a ratei de abandon școlar;

 • Creșterea capacității instituționale prin descărcarea de sarcini birocratice a personalului didactic și didactic auxiliar din unitatea școlară;

 • Managementul si orarul claselor, al cadrelor didactice si al elevilor;

 • Introducerea și vizualizarea facilă a notelor și absențelor;

 • Calcularea automată a mediilor;

 • Generarea catalogului în format clasic și a foilor matricole;

 • Anunțuri și sondaje, sistem de mesagerie scoală - cadre didactice - familie. Înștiințări prin e-mail și SMS;

 • Facilitează comunicarea dintre școală și familia elevului și transparentizează tot procesul educativ (părinții pot vedea care este orarul elevului, ce note a luat, etc.);

LOGIN